Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego

Przedmiotem projektu jest w okresie realizacji 04.09.2023 – 30.11.2023 eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 220 osób w tym 212K i 18M, w tym 121K i 7M w grupie wiekowej 50+.

Wartość projektu

Wartość całkowita: 526 250,00 zł
Koszty kwalifikowane: 526 250,00 zł
Dofinansowanie: 447 312,50 zł

Działania objęte wsparciem

Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń. Projekt zakłada opracowanie, możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy, rozwiązań organizacyjnych służących eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia i efektywniejsze zarządzanie personelem, z uwzględnieniem potrzeb osób dojrzałych.