Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Finansowanie inwestycji

Inwestycja pn.: Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni dofinansowana została ze środków dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 6 319 587,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 17 402 339,46 zł
Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Zakres wykonanych prac

Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni z przeznaczeniem parteru obiektu na Blok Operacyjny, kondygnacji podziemnej na sterylizatornię oraz niezbędne pomieszczenia techniczne.

Budynek szpitala rozbudowano o dodatkowy pion komunikacyjny z windą szpitalną celem usprawnienia przewozu łóżek z poszczególnych oddziałów na Blok Operacyjny.


Na Bloku Operacyjnym powstały cztery sale operacyjne. Zaprojektowano wejście poprzez śluzę wymiany łóżek. Znajduje się ona przy pionie komunikacyjnym, pozostała część komunikacji wewnętrznej bloku została zaprojektowana tak by jednocześnie umożliwić ewakuację w dwóch kierunkach.

Wejście personelu na blok zaprojektowano poprzez śluzy szatniowe. Śluzy szatniowe z podziałem na męską i damską, stanowią takie pomieszczenia jak: szatnia brudna, łazienka, szatnia czysta i śluza powrotna. W szatni czystej personel pobiera i zakłada ubrania oraz obuwie przeznaczone do poruszania się tylko po bloku operacyjnym. W śluzie powrotnej personel pozostawia używaną odzież oraz obuwie w specjalnym, zamykanym pojemniku.

Salę wybudzeń usytuowano w bezpośrednim kontakcie z salami operacyjnymi. W obrębie sali znajduje się stanowisko obserwacyjne personelu wraz z ciągiem przygotowania leków oraz wydzielony brudownik.

W części czystej bloku zlokalizowano obok śluzy materiałowej magazyny czystych i sterylnych materiałów. Powstało połączenie części czystej bloku ze sterylizatornią, czystym dźwigiem towarowym.

Sale operacyjne posiadają około 35 m2.

Do każdej z sal zaprojektowano odpowiednio wyposażone pomieszczenia przygotowania personelu oraz dwa wspólne pomieszczenia przygotowania pacjenta. Każda z sal ma połączenie ze strefą brudną drzwiami pozwalającymi na wyprowadzenie wózków z odpadami.

W strefie brudnej wydzielono magazyn odpadów, magazyn brudnej bielizny, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie wstępnego mycia i dezynfekcji oraz pomieszczenie przygotowania preparatów histopatologicznych. Strefa brudna ma bezpośrednie połączenie windą brudną ze sterylizatornią usytuowaną na kondygnacji podziemnej.

W strefie czystej wydzielono ponadto pokoje wypoczynku dla personelu, sanitariaty, pomieszczenie socjalne z łazienką.

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni z podziałem na:

  • stronę brudną, gdzie przewidziano myjnie specjalistyczne, stanowiska do mycia i dezynfekcji sprzętu przeznaczonego do sterylizacji;
  • stronę czystą; pakietownię, pomieszczenie składania bielizny i magazynowania bielizny. Zaprojektowano stanowiska do pakietowania i przygotowania wsadów;
  • stronę sterylną, w której następuje odbiór materiału wysterylizowanego z urządzeń;
  • pomieszczenia dostępne z komunikacji CS: pom. biurowe, archiwum, szatnia, pomieszczenia socjalne personelu z węzłem sanitarnym, pom. porządkowe.
    Pomieszczenia sterylizacji są przedzielone śluzami, a pomiędzy częścią brudną, a czystą zaprojektowano toaletę dla personelu. Materiał brudny i sterylny z Bloku Operacyjnego będzie transportowany osobnymi dźwigami towarowym. Materiał z pozostałych oddziałów szpitalnych będzie dostarczany korytarzem do pomieszczenia przyjęcia materiału i odbierany w pomieszczeniu wydawania materiałów sterylnych i transportowany w zamkniętych wózkach komunikacją ogólną do miejsc docelowych.