Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Dane kontaktowe

Punkt Pobrań I (w godzinach 7:00 – 9:00) budynek szpitala ul. Pyskowicka 47-51 (parter)
Punkt Pobrań II (w godzinach 8:00 – 10:00) budynek Poradni Specjalistycznych ul. Opolska 21 (parter)
Telefon +48 32 390 82 68
Pracownia mikrobiologii +48 32 390 82 70
Kierownik mgr Małgorzata Simla

Usługi

Zakład diagnostyki laboratoryjnej świadczy szeroki zakres usług medycznych

Wieloprofilowe laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny znanych firm medycznych:

Sysmex, Beckman Coulter, bioMerieux. Krew do badań pobierana jest zamkniętym systemem aspiracyjno-próżniowym firmy Sarstedt.

Dążymy do utrzymania ich jakości na jak najwyższym poziomie poprzez :

 • zapewnienie pacjentom fachowej obsługi w dziedzinie pobierania, wykonywania, przygotowywania prób do badań oraz ustalania kryteriów postępowania,
 • dbałość o zapewnienie stosowania nowoczesnej aparatury, metod diagnostycznych oraz oceny ich działania,
 • zapewnienie pełnej wiarygodności wyników badań, w oparciu o codzienną kontrolę wewnętrzną,
 • stałe dążenie do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji personelu własnego oraz personelu dostarczającego materiał do badań,
 • zapewnienie pacjentom komfortu z tytułu świadczonych usług przez stosowanie jak najlepszych technik pobierania materiału, krótkiego czasu oczekiwania na wynik oraz przez poufność danych osobowych i całego procesu diagnostycznego,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy.

Zakres wykonywanych badań:

 • badania biochemiczne krwi i moczu,
 • badanie morfologii krwi z różnicowaniem leukocytów, OB, retikulocyty;
 • badania z zakresu hemostazy (krzepnięcia krwi);
 • oznaczanie białek specyficznych;
 • badania z zakresu analityki ogólnej;
 • badania specjalistyczne: PSA – antygen specyficzny gruczołu krokowego, TROP I – Troponina, TSH – Tyreotropina, fT3 – wolna trójjodotyrozyna, fT4 – wolna tyroksyna, IgE całkowite, HCG, prokalcytonina;
 • badania reumatologiczne;
 • badania z zakresu serologii transfuzjologicznej;
 • badania bakteriologiczne;
 • badania wysoce specjalistyczne – wykonywane przez podwykonawcę wyłonionego w postępowaniu konkursowym, z którym szpital zawarł umowę na wykonywanie badań specjalistycznych.

Warto podkreślić, że zakład diagnostyki laboratoryjnej uczestniczy w zewnętrznych programach kontroli jakości badań laboratoryjnych organizowanych przez

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi (program powszechny i centralny),
 • Instytut LABQUALITY z Finlandii
 • Randox International Quality Assessment Scheme z Wielkiej Brytanii.
 • DiaHem Diagnostics Products – kontrola pracowni serologii transfuzjologicznej
 • RCKiK w Katowicach – Kontrola Jakości Badań Immunohematologicznych
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej – POLMICRO
 • StandLab IQS – zintegrowany program kontroli jakości.

Przygotowania do badania

 • Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną – zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
 • Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
 • W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 17-18:00.
 • W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.
 • Na po­bra­nie krwi na­le­ży zgło­sić się rano, naj­le­piej mię­dzy go­dzi­ną 7:00 a 10:00.
 • Pa­cjent po­wi­nien być po prze­spa­nej nocy, nie po in­ten­syw­nym wy­sił­ku fi­zycz­nym, bezpośrednio przed badaniem nie palić papierosów.
 • W przy­pad­ku przyj­mo­wa­nia leków, pa­cjent po­wi­nien skon­sul­to­wać z le­ka­rzem czas ich za­ży­cia w dniu po­bra­nia.
 • Krew po­win­na być po­bra­na po kil­ku­mi­nu­to­wym od­po­czyn­ku, na­le­ży uni­kać wy­sił­ku fizycz­ne­go.
 • Wy­jąt­ko­wo do­zwo­lo­ne jest wy­pi­cie nie­wiel­kiej ilo­ści wody bez do­dat­ków.
 • Krew po­bie­ra­na jest z wy­ko­rzy­sta­niem aspi­ra­cyj­no-próż­nio­we­go sys­te­mu po­bie­ra­nia krwi

Przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy    pojemnik z łopatką (dostępne w aptekach).
Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:

 • Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą łopatki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.
 • Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.
 • Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w chłodnym miejscu w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny.
 • Kał na badanie parazytologiczne (w kierunku wykrycia jaj pasożytów) pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej.
 • Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać kału w czasie menstruacji.

 • Przed pla­no­wa­nym ba­da­niem moczu Pa­cjent po­wi­nien za­opa­trzyć się w plastikowy, jedno­ra­zo­wy po­jem­nik do ba­da­nia moczu (do­stęp­ny w ap­te­kach).
 • Przed po­bra­niem moczu do badań la­bo­ra­to­ryj­nych Pa­cjent po­wi­nien uni­kać wy­sił­ku fizycz­ne­go.
 • Co naj­mniej jeden dzień przed pla­no­wa­nym po­bra­niem moczu do badań la­bo­ra­to­ryj­nych za­le­ca się za­cho­wa­nie abs­ty­nen­cji płcio­wej.
 • Nie za­le­ca się po­bie­ra­nia moczu do badań la­bo­ra­to­ryj­nych w trak­cie krwa­wie­nia mie­sięcz­ne­go oraz 2-3 dni przed i po men­stru­acji.
 • W przy­pad­ku wy­ko­ny­wa­nia ba­da­nia moczu u dzie­ci do­pusz­cza się po­bie­ra­nie ma­te­ria­łu do spe­cjal­nych wo­recz­ków (do­stęp­ne w ap­te­kach).
 • Mocz do badań la­bo­ra­to­ryj­nych po­wi­nien być po­bra­ny z za­cho­wa­niem ogól­nie obo­wią­zu­ją­cych zasad hi­gie­ny (po do­kład­nym umy­ciu ze­wnętrz­nych na­rzą­dów płcio­wych przy uży­ciu cie­płej wody i mydła). Nie na­le­ży sto­so­wać w tym celu spe­cjal­nych środ­ków de­zyn­fek­cyj­nych i od­ka­ża­ją­cych.

 • Do ba­da­nia ogól­ne­go na­le­ży przy­nieść pierw­szą, po­ran­ną prób­kę moczu.
 • Mocz na­le­ży po­brać z tzw. środ­ko­we­go stru­mie­nia: pierw­szą por­cje moczu na­le­ży oddać do to­a­le­ty, na­stęp­nie por­cję około 50 ml oddać do wcze­śniej przy­go­to­wa­ne­go po­jem­ni­ka.
 • Po­jem­nik do­kład­nie za­krę­cić i pod­pi­sać imieniem i na­zwi­skiem.
 • Mocz do­star­czyć do la­bo­ra­to­rium w jak naj­krót­szym cza­sie.
 • Ist­nie­je moż­li­wość wy­ko­na­nia badań la­bo­ra­to­ryj­nych z pró­bek moczu po­bra­nych w in­nych po­rach dnia, w tych przy­pad­kach in­ter­pre­ta­cja wy­ni­ków po­win­na uwzględ­niać go­dzi­nę po­bra­nia.

Przed pla­no­wa­nym ba­da­niem moczu Pa­cjent po­wi­nien za­opa­trzyć się w plastikowy, jedno­ra­zo­wy po­jem­nik do ba­da­nia moczu – jałowy (do­stęp­ny w ap­te­ce).

 • Zbiórka moczu:
  • Umyć ręce wodą i mydłem. U kobiet umyć dokładnie okolice krocza wodą i mydłem, u mężczyzn odciągnąć napletek i umyć żołądź prącia wodą i mydłem..
  • Trzymać jałowy pojemnik na mocz nie dotykając jego wnętrza ani obrzeża. Pierwszą małą porcję moczu oddać do toalety, a potem napełnić naczynie moczem do połowy. Dokładnie i szczelnie zamknąć naczynie.
  • Próbkę należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (można przechować w temperaturze lodówki maksymalnie 4 godziny).
  • Oznakować czytelnie pojemnik: imieniem i nazwiskiem, datą i godzina pobrania moczu.