Polityka prywatności

Inspektor Ochrony Danych Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Sławomir Głaz, mail: iod@wspsa.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Tożsamość administratora

Administratorem jest Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., mający siedzibę w Tarnowskich Górach (42-612) przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@wspsa.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia, w szczególności ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160)

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane OW NFZ z siedzibą w Katowicach (40-844) przy ul. Kossutha 13 jako płatnikowi świadczeń. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane firmie informatycznej realizującej na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania
i rozwoju systemów informatycznych, a także innym jednostkom ochrony zdrowia.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, mających zastosowanie do dokumentacji medycznej.

Prawo do danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych, oraz prawo żądania ich sprostowania

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Państwa dane nie podlegają profilowaniu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych.