Zespół Etyczny

Skład Zespołu Etycznego

Z dniem 1 czerwca 2018 r. r. powołuje się Zespół Etyczny Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach w składzie:

 • dr n. med. Wojciech Jędrzejewski – Przewodniczący
 • dr hab. Robert Pudlo- Członek
 • dr n. med. Beata Poprawa- Członek
 • mgr Marta Serafin- Czaja – Psycholog -Członek
 • Halina Pietrucha- Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrii- Członek

Zadania Zespołu Etycznego

Nadrzędnym celem Zespołu Etycznego jest identyfikacja problemów etycznych poprzez opracowanie i wdrożenie mechanizmów służących diagnozie w zakresie zarówno problemów pacjentów jak również realizacji pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, w tym w szczególności:

 • Zapewnienie ochrony praw pacjentów ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w szczególności w zakresie leczenia podtrzymującego życie i w stanach terminalnych.
 • Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 • Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny – pacjent, pacjent -osoba wykonująca zawód medyczny oraz relacji pomiędzy pracownikami.
 • Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, w tym przygotowanie propozycji rozwiązania problemu.
 • Aktualizacja Kodeksu Etyki Pracownika Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.

Tryb zgłaszania wniosków

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół może się odbywać przez:
  1. zgłoszenie pisemne przez Sekretariacie Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego.
  2. Zgłoszenie pisemne poprzez wrzucenie do odpowiednio oznakowanych skrzynek znajdujących się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz budynku głównym szpitala przy rejestracji
 • Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.