Image module

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu

Zmniejszenie do 31.12.2018 r. zdrowotnych
czynników ryzyka zwi zanych ą z obciążeniem układu
mięśniowo-szkieletowego u pielęgniarek/zy i
położnych 50+ zatrudnionych w WSP S.A.
▸Wartość projektu 359 037,50 PLN, w tym wartość
dotacji z EFS 305 181,87 PLN oraz dotacji z budżetu
krajowego w kwocie 10 771,13 PLN
▸Wkład własny w kwocie 43 084,50 PLN

Cel projektu

1. Szkolenia s u ce przekwalifikowaniu ł żą (rozumianemu jako
nabycie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji mające na celu
umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku,
które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika) osób
narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy.
2. Zmodernizowanie stanowiska pracy w celu zmniejszenia
zdrowotnych czynników ryzyka
3. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie czynników
ryzyka związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego

Działania objęte wsparciem

1.Specjalistyczny kurs z zakresu technik post powania ę z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo-szkieletowym
-ergonomia miejsca pracy
-metody przenoszenia ręcznego
-metody przenoszenia przy użyciu lekkiego sprzętu i ciężkiego
sprzętu
-podstawy RKO
-Superwizja pracy pielęgniarskiej i opiekuńczej
-komunikacja interpersonalna z pacjentem/jego rodziną/opiekunami
2. Modernizacja stanowisk pracy poprzez zakup platform obrotowych, podnośników, sufitowych pasów unieruchamiających pacjenta

1.

Nabór osób zarządzających projektem

 

Do 31.12.2017
2.

Przygotowanie materiałów promujących projekt (ulotki, plakaty, internet)

 

Do 28.02.2018
3.

Nabór beneficjentów ostatecznych

 

Do 28.02.2018
4.

Zakup środków trwałych

 

Do 30.06.2018
5.

Przeprowadzenie szkoleń

 

Od marca do listopada 2018
6.

Zakup materiałów promocyjnych

 

Do 30.04.2018
7.

Prowadzenie sprawozdawczości

 

Przez cały okres trwania projektu
8.

Prowadzenie badań ankietowych

 

Przez cały okres trwania projektu
9.

Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych projektu

 

Styczeń 2018