ODDZIAŁ NEUROLOGICZNYz Pododdziałem Udarowym
Lokalizacja: I piętro

TEL. 32/390 82 42

Kierownik: lek. med. Adam Niemczyk
Oddziałowa: Jolanta Wójcik

 

Odział posiada  28 łóżek, w tym 6 intensywnego nadzoru medycznego.

 

Oddział wyposażony jest między innymi w aparat do badania przepływów w naczyniach wewnątrz czaszkowych metoda Dopplera.

0
łóżek
Zadania Oddziału Neurologii obejmują w szczególności:
Diagnostykę i leczenie ostrych zachorowań udarowych i krwotoków wewnątrzczaszkowych
z wykorzyst. badań dopplerowskich UDP tętnic dogłowowych i TCD tętnic wewnątrzczaszk, w strukturze oddziału znajduje się tzw. „ślepy” Doppler do badania tętnic m.in. wewnątrzczaszkowych
Diagnostykę i leczenie padaczki
z wykorzystaniem badania EEG i dstępem do aparatu EEG 16-kanałowym w strukturze szpitala
Diagnostykę procesów rozrostowych CUN
z wykorzystaniem badań TK i MRI i dostępem do Pracowni TK w strukturze szpitala oraz Pracowni MRI w budynku szpitala.
Diagnostykę i leczenie procesów zapalnych CUN
w oparciu o analizę płynu mózgowo-rdzeniowego wykonywanego w laboratorium szpitala oraz badania MRI
Diagnostykę i leczenie procesów demielinizacyjnych
badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie potencjałów wywołanych-dostęp w pracowni EMG w GCR
Diagnostykę schorzeń mięśni i obwodowego układu nerwowego
z udziałem badań neurofizjologicznych i EMG z dostępem do aparatu w GCR
Diagnostykę i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
Diagnostykę i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
Diagnostykę i leczenie chorych z innymi schorzeniami neurologicznymi
nie poddającymi się leczeniu w warunkach ambulatoryjnych