Komunikat prasowy Zarządu WSP S.A. w Tarnowskich Górach z dnia 21.05.2018 r.

Konferencja prasowa – 06.09.2018


Konferencja prasowa – zaproszenie dla mediów


Komunikat prasowy Zarządu WSP S.A. w Tarnowskich Górach z dnia 21.05.2018 r.

Konferencja prasowa z udziałem Pani Poseł Barbary Dziuk – relacja


Szanowni Pacjenci,

uprzejmie informujemy, że dzisiaj w dniu 29.08 naszym Szpitalu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Poseł Barbary Dziuk.

Przedmiotem konferencji była procesowana dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 1 mln złotych,  na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla naszego Szpitala. Dzięki zaangażowaniu Pani Poseł Barbary Dziuk, Szpital będzie docelowym beneficjentem wyszczególnionego poniżej sprzętu medycznego:

  1. Aparaty do znieczuleń,
  2. Laparoskop optyczny , światłowód, kamera HD, monitor, źródło światła i zestawy narzędzi,
  3. Tomograf optyczny z systemem bezkontrastowej angiografii/z obrazowaniem przedniego i tylnego odcinka, stolik elektryczny i drukarką,
  4. Mikroskopy laboratoryjne,
  5. Zestaw FESS/ konsola zasilająca z shaverem, tor wizyjny i rhino-laryngofiberoskop.

Wyrażamy podziękowania za pomoc Pani Poseł Barbary Dziuk i jej wkład w rozwój naszej placówki.

Zarząd WSP S.A.

Komunikat prasowy Zarządu WSP S.A. w Tarnowskich Górach z dnia 21.05.2018 r.

Komunikat prasowy Zarządu WSP S.A. w Tarnowskich Górach z dnia 29.05.2018 r.


Informuję, że Komisja Antymobbingowa, powołana w oparciu o przepisy wewnętrznej polityki antymobbingowej (dalej jako WPA), wprowadzonej zarządzeniem Prezesa Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z dnia 10.08.2017 roku, zakończyła swoje prace.
Członkowie Komisji, zostali wskazani przez wszystkie funkcjonujące w Spółce Związki zawodowe, a to:
1) Międzyzakładowy Związek Zawodowy Ochrony Zdrowia
2) Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach
3) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – Zarząd Międzyzakładowy w Tarnowskich Górach
4) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – Organizacja Terenowa w Tarnowskich Górach
5) Związek Zawodowy Pracowników WSP S.A. w Tarnowskich Górach
oraz przez Pracodawcę.
Komisja, zgodnie z przyjętą procedurą, jest organem niezależnym od pracodawcy, a jej prace zakończone są uznaniem bądź nie uznaniem skargi za zasadną oraz rekomendacjami dla Zarządu.
Komisja podczas swych prac wysłuchała osoby wnoszące skargę, świadków, oraz osobę na którą skarga została złożona.
W głosowaniu Komisja nie uznała skargi za zasadną, zdanie odrębne złożyła jedna osoba.
W załączeniu publikuję orzeczenie Komisji wraz z uzasadnieniem oraz uzasadnienie zdania odrębnego.

Zarząd WSP S.A. w Tarnowskich

Załącznik: orzeczenie-komisji-29.05.2018

Komunikat prasowy Zarządu WSP S.A. w Tarnowskich Górach z dnia 21.05.2018 r.

Komunikat prasowy Zarządu WSP S.A. w Tarnowskich Górach z dnia 21.05.2018


Zarząd WSP S.A. w Tarnowskich Górach w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wypowiedzeń umów przez część instrumentariuszek zatrudnionych w spółce informuje, iż w roku 2018 wpłynęły dwie skargi. Obie były przedmiotem prac powołanej zgodnie z Zarządzeniem Prezesa WSP S.A.  z dnia 10 sierpnia 2017 r.  Komisji Antymobbingowej. Instrumentariuszki nie zgłaszały sprzeciwu co do składu osobowego powołanych Komisji przez Związki Zawodowe działające na terenie Spółki oraz Zarząd. Pierwsza ze skarg nie została przez Komisję uznana za zasadną, a druga jest jeszcze w trakcie rozpatrywania. W związku z powyższym Zarząd nie może ingerować w działalność tych Komisji. Nie ma zatem podstaw do wypowiedzenia ordynatorowi ani warunków pracy i płacy, co wiąże się z pozbawieniem stanowiska, ani też nie ma podstaw prawnych do wypowiedzenia umowy o pracę.

Każdy ma prawo do suwerennej decyzji, wynikającej z kodeksu pracy, jest to uprawnienie instrumentariuszek, jak i każdego innego pracownika. Zarząd nie może naruszać zasady swobody wolności pracy.

Informuję ponadto, iż obecnie Zarząd prowadzi rekrutację na stanowiska instrumentariuszek. Zarząd odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwej ochrony dla pacjentów szpitala i zachowanie ciągłości leczenia, które nie jest zagrożone.

Spółka dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne naszych pacjentów. Pokłosiem podjętych działań są wnioski aplikacyjne nowych  instrumentariuszek, które wyraziły chęć podjęcia pracy w naszym Szpitalu