Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

w Tarnowskich Górach

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Umowa nr UDA-RPSL.05.03.00-00-159/11-00 z dnia 13 kwietnia 2012 r.

zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V „Środowisko”
Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”
Nr projektu – 1167

Nazwa Beneficjenta: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

Wartość inwestycji:
Całkowita wartość Projektu: 4.314.576,78 PLN, w tym:

  • dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 3.653.674,82 PLN
  • wkład własny Beneficjenta: 660.901,96 PLN

Przedmiot Projektu:
Projekt obejmuje działania inwestycyjne budynku głównego szpitala w zakresie zmiany nieefektywnego systemu zaopatrzenia w ciepło i ograniczenia jego zapotrzebowania poprzez termomodernizację i wprowadzenie układów wyposażonych w automatyczną regulację.
Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności gospodarki energetycznej i zmniejszenie kosztów ponoszonych w związku z dostawą i użytkowaniem nośników energii. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmujących ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z jednoczesnym zamurowaniem niektórych otworów oraz ścianek szklanych przyczyni się do polepszenia warunków pobytu pacjentów i podniesienia standardu świadczonych usług medycznych.
Efektem finansowym realizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie kosztów dostawy ciepła wynikające z redukcji jego zapotrzebowania co przełoży się również na efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz