Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez przebudowę
i doposażenie SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz budowę lądowiska

Projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty
budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego

Zakres prac planowanych do realizacji w ramach projektu obejmuje:
Działanie 1: przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego
Działanie 2: doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego
Działanie 3: budowę lądowiska

Celem głównym projektu poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego i powiatów ościennych.

Celami bezpośrednimi projektu są:
1. Zwiększenie dostępności pacjentów korzystających z SOR do nowoczesnych metod diagnostyczno-terapeutycznych.
2. Skrócenia czasu obsługi pacjentów na SOR, w szczególności pacjentów zakwalifikowanych na drodze triage jako „zielonych” i „niebieskich”.
3. Poprawa jakości i komfortu obsługi pacjentów przebywających na SOR.
4. Poprawa dostępności pacjentów i usprawnienie procesów w przypadku konieczności wykorzystywania transportu lotniczego celem dostarczenia pacjenta na oddział SOR lub jego przetransportowania do ośrodka o wyższej referencyjności włącznie z Śląskim Centrum
Urazowym.

Celami działania projektu są:
1. Przebudowa istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w ramach WSP S.A. i dostosowanie go do wymogów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i potrzeb pacjentów.
2. Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w ramach WSP S.A. celem jego dostosowania do potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych.
3. Budowa lądowiska w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala, celem zapewnienia możliwości wykorzystani transportu lotniczego bez użycia dodatkowo specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Całkowita wartość projektu: 4 817 913,89 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 598 272,85 zł
Wartość dofinansowania wynosi: 3 908 531,92 zł
Termin realizacji: 2017-2019